Dominika Czarnecka- logopeda, terapeuta, pedagog

   Jest założycielką Centrum Logopedyczno -Terapeutycznego logo-kids. Ukończyła Pedagogikę o specjalności Wychowanie Muzyczne na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe: Logopedia z Emisją Głosu na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Od 18-lat jest artystą Teatru Muzycznego w Łodzi, a od 7 lat logopedą pracującym z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem wczesnodziecięcym, niedokształceniem mowy o typie afazji, zaburzeniem komunikacji na tle autyzmu oraz wszelkim wadami wymowy w zakresie dyslalii. Odbyła praktykę logopedyczną dotyczącą zaburzeń mowy w takich ośrodkach jak: gabinet logopedyczny Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Zespół Szkół Specjalnych nr.2 w Łodzi, Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 114 w Łodzi, Centrum Słuchu i Mowy „Surdus” w Łodzi. Nieustannie pogłębia swoje kompetencje terapeutyczne uczestnicząc w logopedycznych szkoleniach dotyczących zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
"Logopedia jest moją pracą, zawodem i pasją, każdego dnia motywując do działania."

Marika Borzyszkowska -pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta ręki

   Ukończyła studia na kierunku „Pedagogika” na Wydziale Nauk o Wychowaniu, Uniwersytetu Łódzkiego uzyskując tytuł magistra.
W 2017 roku ukończyła studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Łódzkim.
Od tego momentu rozpoczęła swoją pracę z dziećmi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne. W trakcie pracy wykorzystuje wiedzę nabytą w trakcie studiów, odbytych praktyk i szkoleń. Poza tym stara się urozmaicać swoje zajęcia za pomocą elementów muzycznych i ruchowych.
Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie diagnozy, edukacji, terapii i rewalidacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Oprócz studiów uczęszcza na różnego rodzaju szkolenia:
-"Logorytmika -ruch, słuch, słowo” uprawniające do prowadzenia zajęć logorytmicznych.
- "Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia",
-"Diagnoza-terapia-masaż" - uzyskując tytuł: Terapeuta ręki -
-„Jak przystosować dziecko z autyzmem/Zespołem Aspergera do samodzielności?”
- „Skuteczna komunikacja czyli jak dziecko może się z Toba porozumieć”
- „Pedagogika planu daltońskiego – szkolenie zaawansowane”
- „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”
- „Picture Exchange Communication System – Poziom 1”.

Joanna. Kotlarek -psycholog,
oligofrenopedagog,
pedagog
terapeuta ręki
terapeuta behawioralny (III-stopniowy kurs bazowy)

Ukończyła studia na kierunku „Psychologia”, specjalność „psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka” na Wydziale Nauk o Wychowaniu, Uniwersytetu Łódzkiego uzyskując tytuł magistra. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne” w Społecznej Akademii Nauk. W 2020 roku ukończyła studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” na Uczelni Nauk Społecznych. Pracowała z dziećmi mającymi specjalne potrzeby rozwojowe (w tym: dzieci ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną) i edukacyjne w wieku przedszkolnym oraz z dziećmi z wieku szkolnym. Doświadczenie zdobywała podczas wolontariatów, praktyk i wciąż rozwija się zawodowo i poszerza swoje kompetencje w bieżącej pracy, dzięki szkoleniom i współpracy z innymi specjalistami. Ukończone szkolenia: • „Terapia behawioralna w teorii i praktyce. III-modułowy kurs bazowy”, • „Terapia ręki (I i II stopień)", • „Trening czystości: praca z dzieckiem prezentującym trudności z załatwianiem potrzeb fizjologicznych”, • „Jak przystosować dziecko z autyzmem/Zespołem Aspergera do samodzielności?”, • „Skuteczna komunikacja, czyli jak dziecko może się z Toba porozumieć”, • „Szkolenie AutyzmHelp”.     Przed rozpoczęciem zajęć psycholog umawia się z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka na konsultacje w celu przeprowadzenia wywiadu na temat sytuacji pacjenta. Kolejnym ważnym krokiem dla psycholog jest nawiązanie z podopiecznym relacji opartej na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa oraz wzajemnym szacunku. Zajęcia z psychologiem (dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych): • rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, • usprawnianie funkcji poznawczych (percepcja, uwaga, pamięć, myślenie, rozwiązywanie problemów), • zajęcia ogólnorozwojowe, wspieranie podopiecznego w rozwijaniu umiejętności szkolnych, • zajęcia psychoedukacyjne, • terapia behawioralna: o dedykowana często osobom ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, o praca nad zmianą zachowań utrudniających funkcjonowanie (zachowania destrukcyjne, agresywne, autoagresywne, autostymulacyjne) na zachowania adaptacyjne - w oparciu o analizę funkcji zachowań (jakie funkcje pełnią, jakie potrzeby zaspokajają), o generalizowanie nabytych umiejętności na osoby, miejsca, sytuacje, o rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, komunikacyjnych oraz poznawczych w zależności od potrzeb i poziomu funkcjonowania podopiecznego, o wspieranie rozwoju samodzielności, usprawnianie umiejętności samoobsługowych, praktycznych (np. jedzenie, czynności higieniczne, ubieranie się, sprzątanie po zabawie itp.) - adekwatnie do aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka.